Koosloome on protsess, kus teenuste disainimine toimub koostöös teenusepakkuja ja teenuse sihtgrupiga (kliendiga). Koosloome lähtub põhimõttest, et klient ei ole passiivne avalike teenuste tarbija, vaid aktiivne osaleja teenuse planeerimises ja pakkumises ning soovitud tulemus saabub ainult juhul, kui ka klient ise annab oma panuse. Näiteks Töötukassa kaitstud töökoha teenuse puhul sõltub teenuse edukus kliendi motivatsioonist avatud tööturule jõuda (lisaks mõjutavad teenuse edukust muidugi mitmed muud tegurid, kuid ilma kliendipoolse panuseta teenus ei toimiks).

Koosloome töörühma materjalid:

Koosloome materjal 2016
Visualiseeritud teenuse kasutaja profiil
Visualiseeritud töötaja profiil

Arenguprogrammi meeskond:

Merike Merirand- MTÜ Inimeselt Inimesele
Silvia Looveer- Päevakeskus Käo
Marina Runno- Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Katrin Tsuiman- Sotsiaalministeerium
Anu Uusmaa- TÜ teenusedisaini eriala tudeng
Jaan Aps- Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik