MTÜ Inimeselt Inimesele ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord

MTÜ Inimeselt Inimesele (edaspidi Ühing) kaebuste ja ettepanekute käsitlemise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta teenusekasutajate rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuste osutamise kvaliteeti.
Kõik Ühingu töötajad, kes osalevad kaebuste ja ettepanekute menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

1. Ettepanekute ja kaebuste esitamine
1.1 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.
1.2. Ettepanekud ja kaebused esitatakse kirjalikult vastaval vormil (lisa 1), mis on kättesaadav Ühingu kodulehel või Ühingus kohapeal.
1.3. Ettepanekud ja kaebused esitatakse Ühingu juhatuse liikmele kas e-posti teel, kirja teel Ühingu postiaadressil või tuuakse isiklikult kohale.
1.4. Ühingul on olemas ettepanekute/ kaebuste postkast, mis asub fuajees ja mida tühjendatakse igapäevaselt. Kodulehe kaudu esitatud ettepanekud ja kaebused vaadatakse läbi iga nädala viimasel tööpäeval.
1.5. Suuliselt esitatud ettepanekud/ kaebused edastatakse Ühingu juhatuse liikmele või tema poolt volitatud töötajale.
1.6. Anonüümselt esitatud kaebused edastatakse informatsiooniks Ühingu juhatuse liikmele kuid need ei kuulu personaalsele menetlemisele.

2. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine
2.1. Kaebuste menetlemise juhiks on Ühingu Juhatuse liige või tema poolt volitatud isik.
2.2 Kõik ettepanekud ja kaebused registreeritakse Ühingu kirjavahetuse kaustas, mis asub Maleva 16 aadressil ja Käo 53 aadressil Juhatuse liikmete kabinetis.
2.3. Isiku(te)le, kellele suunatakse kaebus lahendamiseks ja/ või täiendavate andmete ning seletuskirjade kogumiseks, väljastatakse kaebuse koopia koos resolutsiooniga.
2.4. Kaebuse lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga (vastuse projekt) tähtaegselt Ühingu juhatuse liikmele ning vastuskiri registreeritakse kirjavahetuse kausta.
2.5. Kui vastuse projekti ei saa heaks kiita, korraldab Ühingu juhatuse liige vajadusel täiendava andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale vastuse projekti heakskiitmist üldises korras.
2.6. Ühingu juhatuse liikmed võivad vajadusel kaebuse lahendamiseks ja materjalide kogumiseks ning lahenduse leidmiseks korraldada sisejuurdluse või moodustada komisjoni. Lahenduste leidmiseks võib vajadusel kaasata kolmanda isiku, haldusorgani.
2.7. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise materjalid hoitakse toimikutes vastavalt asjaajamiskorrale (nt seletuskirjad seletuskirjade kaustas).

3. Ettepanekutele ja kaebustele vastamine
3.1. Ettepanekute ja kaebuste vastamise ja lahendamise aluseks on EV seadus “Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus”, mis sätestab ettepanekule/ kaebusele vastamise aja, mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.
3.2. Ühingu juhatuse liige vaatab kaebuse lahendaja esitatud materjalid üle, võimalusel kiidab heaks vastuse projekti, mille alusel vormistatakse ning saadetakse välja ettepaneku/kaebuse vastus.
3.3. Juhul, kui isik ei ole rahul oma asutusest saadud vastustega, saab ta oma kaebusega pöörduda:

Teemad / küsimusedAsutusKontakt
KoolitusedJane Langemets
MTÜ Inimeselt Inimesele juhatuse liige
inimeseltinimesele@gmail.com
+372 677 3495
RehabilitatsiooniteenusedMerike Merirand
MTÜ Inimeselt Inimesele juhatuse liige
merike.merirand@gmail.com
+372 5646 7278
InimõigusedÕiguskantsleri Kantseleiinfo@õiguskantsler.ee
+372 693 8404
RehabilitatsiooniteenusedSotsiaalkindlustusametinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 612 1360
RehabilitatsiooniteenusedSotsiaalministeeriuminfo@sm.ee
+372 626 9301

4. Dokumentide säilitamine

Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab Ühingu juhatuse liige vastavalt asjaajamiskorrale.

Ettepanekud ja tagasiside: 
Email again: