Teenuste kirjeldused

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise teenus, mis on sisuliselt ühe rehabilitatsioonispetsialisti poolt teenusekasutaja juhendamine tegevuskavas olevate teenuste täitmiseks.

Sotsiaaltöötaja teenus on teenusekasutaja tervislikust seisundist tulenevate ja teda argielus mõjutavate probleemide tekkepõhjuste väljaselgitamine, teenusekasutaja olemasolevate ressursside ja tegevusvõime väljaselgitamine ning koos teenusekasutajaga temale sobivate abistavate võimaluste leidmine (sotsiaalmajanduslik toimetulek).

Eripedagoogi teenus. Anastasia Kozitsyna.
Eripedagoogi tegevuseks on tunnetusprotsesside (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arendamine, verbaalse eneseväljenduse toetamine ja alternatiivse kommunikatsiooni (viiped, PCS-pildid, tegevustahvlid, kommunikatsiooniraamatud) õpetamine. Samuti õpioskuste kujundamine läbi diferentseeritud töö.

Füsioterapeudi teenus. Liis Randmäe.
Füsioteraapia eesmärk on säilitada või parendada teenusekasutaja kehalist võimekust, et aidata tal ümbritsevas keskkonnas maksimaalsel võimetekohasel määral iseseisvalt hakkama saada. Lisaks annab teraapia võimaluse pakkuda noorele vajalikku eduelamust ja liigutustegevusega kaasnevat rõõmu. Maleva keskuses toimuvad nii füsioteraapia individuaal- kui ka grupitunnid, kus sõltuvalt individuaalsest vajadusest ja võimekusest kasutatakse erinevaid liikumis- ja pallimänge, trenažööre, kõnni- ja tasakaaluharjutusi, jõu- ja venitusharjutusi, asendravi, kehatunnetusharjutusi jpm.

Loovterapeudi teenus - muusikateraapia. Maria Kohv.
Muusikateraapia on andnud häid tulemusi erivajadustega inimeste:
  • motoorsete oskuste arendamisel; 
  • emotsioonide väljendamisel; 
  • ärevuse ning pingete maandamisel; 
  • sotsiaalsete oskuste omandamisel ning arendamisel; 
  • tähelepanu- ja keskendumisvõime toetamisel;
  • kognitiivsete oskuste arendamisel;
  • enesekindluse ning eneseteadlikkuse tõstmisel; 
  • kommunikatsioonioskuste toetamisel. 
Muusikalised tegevused stimuleerivad erinevate ajuosade aktiivsust ning aitavad kaasa uute seoste loomisele. Muusikateraapia saab olla väga paindlik ning arvestab iga erivajadusega inimese eripäradega. Muusikateraapias osalemine ei eelda muusikalisi oskused. Pigem on oluline emotsioon, mis mängu pannakse ning protsess, mida läbitakse. Terapeut saab toetada erivajadusega inimese emotsionaalset seisundit, peegeldades ja jagades tema poolt loodud helisid. Läbi selle saab erivajadusega inimene teadlikumaks ka iseendast ning oma tunnetest. Peamiselt kasutatakse improviseerimisel ning muusika kuulamisel põhinevad tehnikaid. Täpsemad eesmärgid ning lähenemine sõltub konkreetsest inimesest ning tema vajadustest. Muusikateraapiasse on oodatud kõik erivajadusega inimesed olenemata diagnoosist.

Loovteraapia teenus - kunstiteraapia. Tuuli Ustea.
Kunstiteraapia on kunstipõhiste meetodite ja tehnikate kasutamine eesmärgiga parendada teenusekasutaja eluga toimetulekut. Täpsemad eesmärgid sõltuvad teenusekasutaja vajadustest. Visuaalkunstiteraapia on teraapia vorm, kus kasutatakse visuaalkunsti erinevaid vahendeid ja tehnikaid. Vastavalt teenusekasutaja vajadustest ja eesmärkidest võib töö toimuda viiel erineval loovteraapia sekkumise tasandil - diagnostiline tasand, psühhoterapeutiline tasand, funktsionaalne tasand, rekreatiivne tasand ja palliatiivne tasand.
Vahenditest kasutatakse erinevaid joonistamisvahendeid, värve, savi, fotosid, installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist (Eesti Loovteraapiate Ühing, 2012).
Visuaalkunstiteraapiat rakendatakse erinevate sihtrühmade puhul: intellektipuudega kui ka normintellektiga inimesed, psüühikahäiretega inimesed, dementsusega inimesed, arenguhäiretega inimesed jt sihtrühmad. Visuaalkunstiteraapia sobib erinevatele vanusegruppidele alates lastest kuni eakate inimesteni. Kunstiteraapiat rakendatakse nii individuaalselt, rühma- kui ka pereteraapiana.
Kunstiteraapias ei ole vajalik kunsti tegemise oskus, ei keskenduta tulemuse esteetilisele poolele, vaid olulisem on kunstitegemise protsess ning sellega seotud mõtted ja tunded. Kunstiteraapia pakub alternatiivset eneseväljendusvõimalust inimestele, kellel verbaalne eneseväljendusoskus on piiratud.

Tegevusterapeudi teenus. Jaanika Savolainen.
Võimalikult parima tegevusvõime saavutamine ja säilitamine läbi eesmärgipäraste tegevuste. Igapäevaelu valdkondades (enesehooldus, õppimine, töö ja vaba aeg) vajalike oskuste õpetamine, arendamine ja säilitamine võimalikult iseseisvaks toimetulekuks. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenuse osutamine vajadusel isiku harjumuspärases tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töökoht, vaba aja tegevuskohad, avalik ruum). Teraapiaseansid nii siseruumides kui õuealal. Terapeutiline sekkumine on alati koostöös teenusekasutaja ja tema esindaja jm tugivõrgustikuga. Nõustamine jõukohase iseseisvuse võimaldamiseks, füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kohandamiseks. Mängimise või töötamise õppimine, sensoorse integratsiooni teraapia (sh sensoorse profiili ja dieedi koostamine), suhtlemise ja kommunikatsioonioskuste arendamine (sh tunnetuslik suhtlemine, lause tasandil piltidega suhtlustahvel), peenmotoorika arendamine (sh pliiatsihoid), terapeutilised harjutused liigesliikuvuse soodustamiseks/säilitamiseks. Koostöös MTÜ Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga saab teraapiasse kaasata vastava väljaõppe saanud teraapiakoera koos koerajuhiga.